Zpracování projektové dokumentace

K územnímu řízení

DUR – Dokumentace pro územní rozhodnutí – vypracovává se v náležitostech stanovených přílohou č. 4 vyhlášky 503/2006 Sb.a slouží pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.
DOS – Dokumentace pro ohlášení stavby v případě, že není nutné stavební povolení. V rozsahu dle požadavku vyhlášky 499/2006 Sb.
DSP – Dokumentace pro stavební povolení – na jejím základě vydá stavební úřad povolení ke stavbě, vypracovává se v náležitostech stanovených přílohou č. 1 vyhlášky 499/2006 Sb. V platném znění.

Pro výběr zhotovitele

DZS – Dokumentace pro zadání stavby – podklad pro výběrové řízení na dodavatele stavby. DZS je Dokumentace pro provádění stavby (DPS) (Zákon č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek), její struktura a obsah se tedy řídí vyhláškou 499/2006 Sb.

Pro realizaci stavby

DPS – Dokumentace pro provedení stavby – podklad pro provedení (realizaci) stavby, dokumentace bez ohledu na budoucího vybraného dodavatele.
RDS – Realizační dokumentace stavby – podklad pro provedení (realizaci) stavby upravena pro dodavatele stavby, dle jeho řešení, technologie a zpracování.

Skutečného provedení

DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby – zachycení konečného stavu stavby. Podrobně viz vyhláška 499/2006 Sb.

Vykonávaní autorského a technického dozoru stavby

Jsme připraveni zajistit autorský dozor, případně technický dozor investora stavby na námi vypracované projekty.

Zajistíme písemná stanoviska dotčených orgánů a subjektů.