Základní popis činnosti firmy

Zajišťujeme všechny stupně dokumentace, od studií proveditelnosti přes dokumentaci pro územní a stavební řízení, projekty pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele po dokumentace skutečného provedení stavby.

Mimo projektové práce zajišťujeme pro své zákazníky veškerou inženýrskou činnost.

Studie – v oblasti zásobování teplem, větrání, chlazení a klimatizace

Vypracujeme projektovou dokumentaci:

  • rozvodů tepelných sítí
  • kotelen na plynná i pevná paliva (biomasa, uhlí)
  • výměníkových stanic
  • ústředního vytápění polyfunkčních a bytových staveb
  • rozvodů chladící vody
  • vzduchotechniky a zdravotechniky

Zajišťujeme technickou pomoc při:

  • obstarání stanovisek dotčených subjektů
  • zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
  • zajištění odborného dozoru při realizaci

Jsem autorizovaným inženýrem ČKAIT pro techniku prostředí staveb, specializace technická zařízení. Autorizace ČKAIT 1004009